Missió, visió i valors

logo_tedqual              logo

Català

La Facultat de Turisme, privilegiadament ubicada en un dels millors laboratoris turístics del món, les Illes Balears, té per missió garantir, impulsar i recolzar l’excel·lència en la docència i la investigació en l'àmbit del Turisme, tant a nivell de grau com a nivell de postgrau, garantint així la formació durant tota la vida laboral dels professionals del turisme. Com a resultat d’aquest compromís, la Facultat de Turisme de les Illes Balears gaudeix actualment de diverses certificacions que garanteixen l’acompliment de la nostra missió, com son la certificació TEDQUAL atorgada per la Organització Mundial del Turisme, i la certificació AUDIT atorgada per la Agència Nacional de Qualitat.

Dins aquest context, la visió de la Facultat de Turisme es la d’aconseguir una posició de lideratge internacional en la formació de professionals que contribueixin al desenvolupament del sector del Turisme, basada en tres pilars fonamentals: impulsar i motivar la excel·lència entre els nostres professors i estudiants, una constant interacció amb el teixit empresarial que permeti la transmissió i millora del coneixement, i la internacionalització dels nostres estudis.

Els valors que sempre determinaran tot el marc d’actuació de la Facultat de Turisme son el respecte dels valors fonamentals de l’ètica, la igualtat d’oportunitats, la transparència i la sostenibilitat, valors cabdals per aconseguir un sector pròsper i competitiu a llarg termini.
 

Castellà

La Facultad de Turismo, privilegiadamente ubicada en uno de los mejores laboratorios turísticos del mundo, las Islas Baleares, tiene por misión garantizar, impulsar y apoyar la excelencia en la docencia y la investigación en el ámbito del Turismo, tanto a nivel de grado como de posgrado, garantizando así la formación durante toda la vida laboral. Como resultado de este compromiso, la Facultad de Turismo de las Islas Baleares ostenta actualmente diversas certificaciones que garantizan el cumplimiento de nuestra misión, como son el certificado TEDQUAL, otorgado por la Organización Mundial del Turismo, y la certificación AUDIT, otorgada por la Agencia Nacional de Calidad.

Dentro de este contexto, la visión de la Facultad de Turismo es la de conseguir una posición de liderazgo internacional en la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo del sector del turismo, basada en tres pilares fundamentales: impulsar y motivar la excelencia entre nuestros profesores y estudiantes, una constante interacción con el tejido empresarial que permita la transmisión y mejora del conocimiento, y la internacionalización de nuestros estudios.

Los valores que siempre determinarán todo el marco de actuación de la Facultad en Turismo son el respeto de los valores fundamentales de la ética, la igualdad de oportunidades, la transparencia y la sostenibilidad, valores fundamentales para conseguir un sector próspero y competitivo a largo plazo.

Anglès

The mission of the Faculty of Tourism, ideally located in one of the best laboratories of tourism in the world, the Balearic Islands, is to ensure, promote and support excellence in teaching and research in the field of Tourism. Both at graduate and postgraduate levels we provide training in all aspects of professional life in the field.  Our adherence and commitment to our mission statement has already been validated at the highest levels: we currently hold the TEDQUAL certificate issued by the World Tourism Organization, and the AUDIT certification awarded by the National Quality Agency.

The vision of the Faculty of Tourism is to maintain a position of international significance, training professionals to lead the tourism sector based upon three key principles: promoting and encouraging excellence within our faculty and students, constant interaction with the business sector that facilitates the exchange and enhancement of knowledge and experience, and the internationalization of our course provision.

Central to our entire policy framework is a respect for equality, transparency and sustainability, fundamental ethical values essential for the long term health and competitiveness of the industry.